НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ

Изпитвателна лаборатория

Изпитвателната лаборатория е обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на дейност, към „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД, гр. София („НИИВСН” ЕООД).

Едноличен собственик на капитала на дружеството е ДКК към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал, богат опит в изпитването на продукти от грозде

и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол, гроздов концентрат и оцет. Въведени са и в процес на въвеждане са още нови апарати, с което се разширят и модернизират всички дейности по извършване на анализите.

Лабораторията има готовност за въвеждане на допълнителни услуги, при изявено желание от клиента, съобразно наличната нова апаратура и възможните допълнителни методи за изпитване.

Клиенти на изпитвателната лаборатория са :

  • Контролни и съдебни органи.
  • Домашни производители.
  • Потребители и производители на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол.

Изпитвателната лаборатория към НИИВСН има дългогодишен опит в изпитването на продукти на винарската промишленост. Във времето този опит на лабораторията е използван от винарските предприятия за подобряване и съхраняване  качеството на тяхната продукция.